Daily Archives: April 9, 2012


KINH TRỪ QUỈ

      KINH TRỪ QUỈ Bản kinh chính thức của Giáo Hội   Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen. Kính lạy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Hoàng Tử vinh hiển hơn hết trong số các triều thần thiên quốc, xin hãy bảo […]


Kẻ chết sống lại

          Kẻ chết sống lại   Từ tiếng pháp « la chair » có thể được hiểu theo nghĩa tiếng việt trong ngôn ngữ đạo Thiên Chúa là xác thịt, xác phàm, người phàm . Cho nên, thành ngữ « la résurrection de la chair » […]