DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO LÝ HẠT 2011 – 2013


Danh sách Ban giáo lý hạt Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 – 2013. Gồm 25 vị. 02 Linh mục và 23 giáo dân gồm các giáo xứ: Tân Lộc, Lộc Mỹ, Đồng Vông, Lập Thạch, Làng Anh, Trang Cảnh.
 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO LÝ HẠT 2011 – 2013
 
TT Tên thánh, họ tên gọi Giáo xứ Chức danh Điện thoại
1 LM Martinô Nguyễn Xuân Hoàng Lm. xứ Tân Lộc T.B GLý 0,986993978
2 LM Phaolô Nguyễn Xuân Tính Lm. xứ Lập Thạch T.B ĐT 0,986905741
3 Antôn J.B Hoàng Cảnh Hồng Tân Lộc T. Ban ĐH 0,983665665
4 Phêrô Hoàng  Định VS. Đ.Vông P. Ban. ĐH 0,976343250
5 Phêrô Nguyễn Xuân Tri  Lộc Mỹ Ban viên 0,1698073718
6 Phêrô Vũ Xuân Tiếp  Lộc Mỹ Ban viên 0,1233017171
7 Gioan Nguyễn Đình Nhường Đ. Vông Ban viên 0,974262051
8 Gioan Hoàng văn Lương Đ. Vông Ban viên 0,1634185577
9 J.B  Nguyễn Đình Hoa  Lập Thạch P.Ban. ĐH 0,979109624
10 J.B Nguyễn văn  Định Tân Lộc P.Ban. ĐH 0,978969017
11 Phêrô Nguyễn Minh Sơn Đ.X.Tân Lộc Ban viên 0,1647762758
12 J.B  Trần Đình  Thu M.L.Tân Lộc Ban viên 0,1293517921
13 Giuse Nguyễn Xuân  Nhường Xứ L. Thạch Ban viên 0,986495616
14 Gioan Nguyễn Thành  Tâm M.L.Tân Lộc Ban viên  
15 Giuse Trần Đình Chiến Tân Lộc Ban viên 0,989376276
16 J.B Nguyễn Hồng Đức Tân Lộc Ban viên 0,1666088830
17 J.B  Bạch Huy   Thu Làng Anh. Ban viên 0,1687623547
18 Antôn Vương Đình Đính Làng Anh. Ban viên 0,914067778
19 GiuseVương Đình Trí Làng Anh. Ban viên 0,987340382
20 Giuse Nguyễn Văn Ngọc Trang Cảnh Ban viên 0,946078663
21 Gioan Trần văn Đức Trang Cảnh Ban viên 0,945065729
22 Phaolô Nguyễn văn Ninh L. Thạch Thủ qũy 0,912922150
23 Phêrô Nguyễn Đức Sơn L. Thạch Ban viên  
24 Antôn Nguyễn Văn   Khấn Đ.V. Lộc Mỹ Ban viên  
25 Gioan Mai Đại Thành T.L. T.Cảnh Ban viên  
           
        BAN ĐH GIÁO LÝ HẠT

Tác giả bài viết: Giáo hạt Cửa Lò

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *