Tin Giáo Xứ

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc CHÚA NHẬT  XXXIII TN – CN XXXIV TN, từ ngày 08/01 – 05/ 01/ 2017 ...