Daily Archives: May 8, 2012


CÁO PHÓ: NGÀY 8/5/2012   CÁO PHÓ: NGÀY 8/5/2012 Ông :Giacôbê Nguyễn Hồng Phúc (Bê). Thành viên GĐ Khôi Bình Sinh ngày : 10 tháng 02 năm 1937 Do bệnh già sức yếu, Ông đã được sự tận tình chăm sóc của gia đình và con cháu, đã từ trần […]