Giáo lý


Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số quy định chung

Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số quy định chung: 1) Tái điều chỉnh cơ cấu và nhiệm vụ của Ban Giáo lý các cấp. 2) Chương trình đào tạo Giáo lý viên. 3) Một số quy định chung khác. Thông Báo của Ban […]


Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số sinh hoạt giáo lý

Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận về một số sinh hoạt giáo lý 30.06.2012     Thông Báo của Ban Giáo lý Đức tin về một số sinh hoạt giáo lý của giáo phận: 1. Thi giáo lý thường niên cấp giáo phận 2. Chương trình […]