Danh sách lớp Hôn nhân kiểm tra kinh – Khóa X – năm 2015

Danh sách lớp Hôn nhân kiểm tra kinh – Khóa X – năm 2015

Ghi chú: Những em dưới 35 điểm kiểm tra lại vào 7g30 sáng Chúa Nhật ngày 29/11/2015

TT Tên thánh, tên gọi Tên Cha, Mẹ Nơi . S Điểm
1 Phêrô Trần Văn  Việt Phêrô Khoan-Anna Khoa ĐX 15
2 Phêrô Trần Văn  Cường  Phêrô Trần Văn Bình. Anna Nguyễn thị Bình TL 20
3 Phêrô Nguyễn Văn Thắng Phêrô Bình-Têrêxa Nha ĐX 20
4 Giuse Trần Văn  Anh Antôn Trần văn Thanh – Maria Nguyễn thị Lĩnh ĐX 25
5 Antôn Trần Đình  Ngôn  Antôn Trần Bình Thuận- Anna Ng. thị Sự TL 25
6 Têrêxa Trần thị Liên ……Trần văn Lượng – Anna Phạm thị Quang ĐX 25
7 Antôn Nuyễn văn Siêu Phêrô Nguyễn văn Hạ – Anna Nguyễn thị Liên TL 25
8 Giuse Nguyễn Mạnh Hùng Giuse Nguyễn Văn Cảnh- Maria Trần thị Đáng TL 26
9 Phaolô Nguyễn Văn Thái J.B Nuyễn văn Thuỷ – Maria Đậu thị Mai TL 27
10 Giuse Nguyễn Đình Văn Phêrô Nuyễn Hồng Niên- Anna Nuyễn thị Hồng ĐX 30
11 Antôn Nguyễn Văn Anh Giuse Võ Văn Thắng- Anna Hoàng thị Nga ĐX 31
12 Giusse Trần Văn Bắc Phêrô Trần Văn Hòa – Anna Hà thị Minh ĐX 31
13 Giuse Nguyễn Quảng  Giuse Nguyễn Lạch Hồng- Anna Ng. thị Bảy TL 32
14 Gioan Dương văn  Lộc Tôma Dương văn Phong. Anna Nuyễn thị Hòe TL 32
15 Antôn Trần Quốc Khánh Antôn Trần văn Long. Maria Nuyễn thị Châu ĐX 32
16 Phêrô Trần Duy Tiên Giuse Trần Đình Chiến-Maria  Nuyễn thị Thân TL 32
17 Phêrô Đậu Văn Nam Phêrô Đậu Văn Kính – Maria Nguyễn thị Hòa TL 32
18 Tephano Nguyễn Ngọc Hải Teephano Ng. Ngọc Dũng, Maria Hoàng thị Hồng TL 32
19 Phaolô Nguyễn Văn Đặng Phêrô Nguyễn văn Hạ – Anna Nguyễn thị Liên TL 33
20 Giuse Nuyễn Văn Sơn Giuse Nguyễn văn Nhiên – Anna Trần thị Trung TL 33
21 Gioan Nguyễn Ngọc Hoàng Gioan Nguyễn Ngọc Tuệ – Anna Nguyễn thị Hoa TL 33
22 Phêrô Trần Văn   Bảo Phêrô  Trần Ngọc Mai – Anna Nuyễn thị Trìu TL 33
23 Phaolô Nguyễn Văn Dũng Phêrô Nguyễn Văn Kính. Têrêxa Nguyễn thị Đức ĐX 35
24 Phêrô Lê Hồng Ngọc Phêrô Lê văn Long- Maria Nguyễn thị An TL 35
25 Antôn Phạm Văn Tuấn Antôn Phạm văn Vinh – Anna  Hoàng thị Tuyết ĐX 36
26 Anna Nguyễn thị  Mai Phêrô Nguyễn văn Đức- Maria Đậu thị Bình ĐX 38
27 Antôn Phạm Văn Tân Antôn Phạm văn Nhàn – Anna Trần thị Hoan ĐX 38
28 Phêrô Nguyễn văn Khấn Phêrô Nguyễn Văn Quyền-Anna Nguyễn thị Thúy ĐX 40
29 Gioan Nguyễn văn Nhật Phêrô Nuyễn Văn Sáu-Anna Nguyễn thị Ngà ĐX 40
30 Phêrô Nguyễn Đình Ước Phêrô Nuyễn Đình Sâm – Têrêxa Võ thị Minh ĐX 40
31 Phêrô Nuyễn văn Hoàng Phêrô Nuyễn văn Kỳ – Anna Nuyễn thị Hiệu TL 41
32 …………………. Ngọc   ĐX 41
33 Phêrô Hoàng Anh Nhật Phêrô Hoàng Văn Tình-Maria Nguyễn thị Xinh ĐX 42.5
34 Phaolô Nguyễn Văn Phaolô Nuyễn văn Thu. Maria Nguyễn thị Trung TL 43
35 Maria Nuyễn thị Phêrô Nguyễn văn Thành.Maria Đậu thị Hoàn TL 45
36 Maria Phan thị  Ngoan Giuse Phan Văn Nhân- Anna Nguyễn thị An TL 45
37 Giuse Nuyễn Anh Tuấn Giuse Nguyễn Thanh Phong. Anna Nguyễn thị An TL 45
38 J.B Trần Văn Tuân Gioan Trần văn Thắng. Maria Nuyễn thị Phúc TL 45
39 Maria Nuyễn thị Hằng Phêrô Nguyễn văn Thanh. Anna Hoa ĐX 46
40 J.B Nguyễn Xuân Thuyên Giuse Trần Xuân Hội. Anna Nuyễn thị Nguyệt TL 46
41 Phêrô Nguyễn Văn Sơn Phêrô Nuyễn Văn Liệu-Maria Nguyễn thị Độ ĐX 48
42 Phêrô Nguyễn Xuân Mạnh Giuse Phúc-Maria Dung ĐX 49
43 Phêrô Nguyễn Thành Điệp Phêrô Nguyễn văn Sáu – Maria Ng. thị Trí ĐX 50
44 Têrêxa Nuyễn thị Hằng Phêrô Nuyễn Đình Sâm – Têrêxa Võ thị Minh ĐX 51
45 Antôn Nguyễn Ngọc Trung Antôn Nguyễn Ngọc. Têrêxa Nguyễn thị Thanh ĐX 51
46 Maria Trần thị  Cần Phêrô Trần văn Trường – Anna Hoàng thị Hoa TL 53
47 Maria Trần thị  Hằng Gioan Trần văn Lợi -Têrêxa Nguyễn thị Minh TL 53
48 Dự tòng: Hồ Sỹ Quy  Hồ Sỹ Lâm – Nguyễn thị Trợi Q.Lưu 53
49 Anna Nguyễn thị  Thúy Phaolô Nguyễn văn Thanh- Anna Nguyễn thị Lữ TL 53
50 Maria Cao thị Hiên Giuse Cao Minh Tuấn. Maria Trần thị Hữu TL 54
51 Anna Nguyễn thị  Hương Phêrô Nuyễn Văn Sáu-Anna Nguyễn thị Ngà ĐX 55
52 Têrêxa Trần thị Thu Trang Giuse Trần Văn Thắng – Anna Nguyễn thị Lưu ĐX 55
53 Maria Trần thị Hương Giang Giuse Trần Công Hạ – Anna Nuyễn thị Quyền TL 56
54 Maria Tràn thị Nhật Lệ An tôn Trần Huy Lương(qđ) Maria Hoàng thị Liên TL 57
55 Antôn Lê Thanh Hùng Antôn Lê Thanh Minh – Anna Ngô thị Hường ĐX 57
56 Dự tòng: Võ thị Hoàn Võ Văn Bình. Phạm Thị Loan Nghi Thịnh 58
57 Maria Ng. thị Hồng Phaolô Nguyễn văn Yên-Maria Ng. thị Mai TL 58
58 Maria Trần thị  Huệ Phêrô Trần Đình Chín. Têrêxa Trần thị Phương TL 59
59 J.B Nuyễn Hữu Dâng Phêrô N. Đình Phượng Têrêxa Ng. thị Báu ĐX 60
60 Maria Trần thị  Giang Giuse Nuyễn văn Cậy – Maria Cao thị Ngọc TL 60
61 Maria Trần thị  Mỹ Giuse Trần Đình Hoa – Maria Nguyễn thị Đức TL 60
62 Maria Phạm thị Hường Antôn Phạm văn Hồng – Maria Trần thị Lý ĐX 60
63 Anna Nguyễn thị  Vui Phêrô Nguyễn văn Hiền- Anna Nuyễn thị Yên TL 60
64 Dự tòng: Trần văn Hợp  Trần văn Cầu – Phùng thị Vân Nghi Thủy 60
65 Gioan Nuyễn Văn Hiếu J.B Nguyễn Văn Định – Anna Nguyễn thị Mai TL 60
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           

TT Giáo xứ

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi