Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

images

CHÚA NHẬT  XIII – CN XIV TN . từ ngày 28/06 – 05/ 07/ 2015

1. Chúa Nhật 28/6.  5g30' lễ – 16g lễ – tối 19'g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng

4. Thứ tư: cha đi vắng cả ngày.

5. Thứ năm sáng cha đi vắng. tối lễ.19g30' lễ Tân Lộc.

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc. tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật  05/07 –  lễ 5g30'.  Tân Lộc, 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g30' chầu.

 

CHÚA NHẬT  XII – CN XIII TN . từ ngày21/06 – 28/ 06/ 2015

1. Chúa Nhật 21/6.  5g30' lễ – 16g lễ – tối 19'g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối  lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g30 lễ Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. tối không có lễ.

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ Đức Xuân

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc. tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật  28/06 –  lễ 5g30'.  Tân Lộc, 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g30' có thể lễ giáo họ Đức Xuân.

 
 

CHÚA NHẬT  XI – CN XII TN . từ ngày14/06 – 21 06/ 2015

1. Chúa Nhật 14/6.  5g30' lễ – 16g lễ – tối 19'g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối  không có lễ.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g30 lễ Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. chiều khai mạc tuần chầu lượt giáo xứ Lập Thạch.

6. Thứ sáu sáng 7g00' lễ  tại giáo xứ Lập Thạch.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, 7g lễ chầu lượt giáo xứ Lập Thạch. tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật  21/06 –  lễ  7g tại giáo xứ Lập Thạch. chiều 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g30' có thể lễ giáo họ Đức Xuân.

 

CHÚA NHẬT  X – CN XI TN . từ ngày 07/06 – 14 06/ 2015

1. Chúa Nhật 07/6.  5g30' lễ – 16g lễ – tối 19'g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g30'  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối không có lễ

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối  không có lễ

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Thánh Tâm CGS tại Tân Lộc. 19g30' lễ Đức Xuân.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật  14/06 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

*

 

CHÚA NHẬT  IX – CN X TN . từ ngày 31/05 – 07 06/ 2015

1. Chúa Nhật 31/5.  5g30' lễ – 16g lễ – tối 19'g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g30'  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g30'  Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g30'  lễ Tân Lộc (lễ cưới).

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng, tối không có lễ

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật  07/06 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

*

CHÚA NHẬT  VIII PS – CN IX TN . từ ngày 24/05 – 31/ 05 / 2015

1. Chúa Nhật 24/05.  06g00 lễ Tân Lộc, 16g15' lễ Tân Lộc, chiều tối 19g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân..

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng, tối không có lễ

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 31/ 05 sáng 6g00' lễ Tân Lộc. chiều 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

CHÚA NHẬT  VII PS – CN VIII PS . từ ngày 17/05 – 24/ 05 / 2015

1. Chúa Nhật 17/05.  06g00 lễ Tân Lộc, 16g lễ Tân Lộc, chiều tối 19g30' chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân..

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 24/ 05 sáng 6g00' lễ Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

 

CHÚA NHẬT  VI PS – CN VII PS . từ ngày 10/05 – 17 / 05 / 2015

1. Chúa Nhật 10/05. Không có lễ, chầu lượt xứ Làng Anh 7g lễ. chiều 16g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu. 19g30' lễ Đức Xuân

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân..

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân

7. Thứ bảy sáng 4g45' lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 17/05. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

CHÚA NHẬT  IV PS – CN V PS . từ ngày 26/04 – 03 / 05 / 2015

1. Chúa Nhật 26/04. Sáng 6g00'  Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Cha đi vắng.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, chiều 15g lễ Bổn mạng Khôi Bình tại Tân Lộc.

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. 

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Ngày gặp mặt các Doanh nhân Gp Vinh.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g15' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 03/05. Sáng 6g00'  Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 
 

CHÚA NHẬT  III PS – CN IV PS . từ ngày 19/04 – 26 / 04 / 2015

1. Chúa Nhật 19/04. Sáng không lễ Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Tân Lộc Chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, 8g gặp mặt Hôn nhân, tối 19g lễ cưới Tân Lộc..

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g15' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 25/04. Sáng 6g00'  Tân Lộc. chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

CHÚA NHẬT  Lễ Phục Sinh – CN II PS . từ ngày 12/04 – 19 / 04 / 2015

1. Chúa Nhật 05/04. Sáng 7g00' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00'  Lễ Đức Xuân. Tân Lộc Chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Tân Lộc.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g00' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 12/04. Sáng 8g00' toàn giáo hạt mừng lễ khai mạc năm thánh mừng 170 năm thành lập Gp Vinh, tại Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

CHÚA NHẬT  Lễ Phục Sinh – CN II PS . từ ngày 05/04 – 12 / 04 / 2015

1. Chúa Nhật 05/04. Sáng 7g00' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00'  Lễ Đức Xuân. Tân Lộc Chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ  Tân Lộc.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

5. Thứ năm sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu sáng 4g45' lễ Tân Lộc. cha đi vắng.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g00' lễ  Tân Lộc

8. Chúa Nhật 12/04. Sáng 8g00' toàn giáo hạt mừng lễ khai mạc năm thánh mừng 170 năm thành lập Gp Vinh, tại Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu.

 

 

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ – CN Lễ Phục Sinh . từ ngày 29/03 – 05 / 04 / 2015

1. Chúa Nhật 29/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00'  Chầu Thánh Thể

2. Thứ hai :Sáng 4g45' lễ Tân Lộc. Tối Chầu TT. Tân Lộc và 19g lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, 8g45' lễ Dầu tại tòa Giám mục Gp Vinh.

4. Thứ tư: Sáng 4g45' lễ Tân Lộc, Chiều 14g ngắm 10 thứ, tối 19g ngắm 5 thứ.

5. Thứ năm sáng 4g45' nắm 5 thứ, chiều 14g ngắm 10 thứ. Tối 19g lễ Tân Lộc. 20g – 23g chầu Thánh Thể.

6. Thứ sáu sáng 4g45' ngắm 10 thứ, Trưa 10g đi đàng Thánh Giá trọng thể, Chiều 15g tưởng niệm cuộc thương khó ĐC Giêsu, ăn chay kiêng thịt. Tối 19g ngắm 5 thứ và ngắm dấu đanh.

7. Thứ bảy sáng không có lễ, tối 19g00' lễ  vọng Phục Sinh.

8. Chúa Nhật 05/04. Sáng 7g00' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Đức Xuân.

 

 

CHÚA NHẬT  V MC –  CN LỄ LÁ . từ ngày 22/03 – 29 / 03 / 2015

1. Chúa Nhật 15/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Lễ Tân Lộc

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Không có lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Lập Thạch

4. Thứ tư: Sáng 9g30' lễ Tân Lộc, Chiều tối 19g lễ  Đồng Vông

5. Thứ năm sáng 5g15' lễ Tân Lộc. tối 19g lễ  Đức Xuân

6. Thứ sáu sáng 5g15' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

7. Thứ bảy 5g10' lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 29/03. Sáng 7g00' lễ Lá Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu Thánh Thể.

 

CHÚA NHẬT  IV MC –  CN. V MC . từ ngày 15/03 – 22 / 03 / 2015

1. Chúa Nhật 15/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Lễ Tân Lộc

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ Lộc Mỹ

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ Cửa Lò

5. Thứ năm sáng 5g15' lễ Tân Lộc. tối 19g lễ  Đức Xuân

6. Thứ sáu sáng 5g15' lễ Tân Lộc, tối 19g lễ  Đức Xuân

7. Thứ bảy 5g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 22/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu Thánh Thể.

 

 

CHÚA NHẬT  II MC –  CN III MC . từ ngày 01/03 – 08 / 03 / 2015

1. Chúa Nhật 01/023. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Chầu TT Tân Lộc

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Tối lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Giải tội trong hạt

5. Thứ năm sáng 5g15' lễ Tân Lộc. tối 19g lễ  Đức Xuân

6. Thứ sáu sáng 5g15' lễ Tân Lộc, cha đi vắng

7. Thứ bảy 5g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 01/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu Thánh Thể.

 

Giáo xứ Tân Lộc

 

 

CHÚA NHẬT  I MC –  CN II MC . từ ngày 19/02 – 01 / 03 / 2015

1. Chúa Nhật 19/02. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Chầu TT Tân Lộc

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Cha đi vắng

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Tối lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Tối 19g lễ  Mai Lĩnh

5. Thứ năm sáng 5g15' lễ Tân Lộc. tối 19g lễ Yên Trạch

6. Thứ sáu sáng 5g15' lễ Tân Lộc, không có lễ tối

7. Thứ bảy 5g15' lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 01/03. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu Thánh Thể.

 

 

 

CHÚA NHẬT VI TN  –  CN I MC . từ ngày 15/02 – 19 / 02 / 2015

1. Chúa Nhật 15/02. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' Chầu TT Tân Lộc

2. Thứ hai :Sáng 8g30' lễ an táng Ông cố cụ Phao lô – Giuse Nguyễn văn Thanh tại Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Tối không có lễ.

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, trưa 10g lễ Đức Xuân. Tối 8g lễ Tất Niên tại Tân Lộc.

5. Thứ năm mùng một tết: Sáng 7g00' lễ Tân Lộc. tối không có lễ.

6. Thứ sáu mùng hai tết. Sáng 7g00' lễ Tân Lộc, 19g lễ Đức Xuân.

7. Thứ bảy mùng ba tết: 7g00' lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 19/02. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' chầu Thánh Thể.

 

Giáo xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi