150605 Tagle

Truyền thông là một chính phục nhân bản

Truyền thông là một chính phục nhân bản Linh Tiến Khải Một số nhận định của Đức Ông Paul Tighe, thư ký Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội Ngà...
2015 WP

Dân số Công giáo thế giới đã tăng hơn 400 triệu kể từ năm 1980...

Dân số Công giáo thế giới đã tăng hơn 400 triệu kể từ năm 1980 Đặng Tự Do Dân số Công Giáo thế giới đã tăng hơn 400 triệu kể từ năm 1980, với sự tăng trưởng mạnh nhất l...