Thông báo: Các Phó tế khóa XI đi thực hành mục vụ

Thông báo: Các Phó tế khóa XI đi thực hành mục vụ

Download Thông Báo
Giáo luật: Điều 1032 (2)


 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi