Thông báo truyền chức linh mục cho thầy Phó tế Phaolô Văn Đình Dũng

Thông báo truyền chức linh mục cho thầy Phó tế Phaolô Văn Đình Dũng
 

 

 

 

Thông Báo
truyền chức linh mục
cho thầy Phó tế
Phaolô Văn Đình Dũng

 


 

Download Thông Báo

 

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi