Danh sách Ban Đặc trách Gia đình Thánh Tâm giáo phận Vinh

Danh sách Ban Đặc trách Gia đình Thánh Tâm giáo phận Vinh
 

 

 

Danh Sách Ban Đặc Trách
Gia Đình Thánh Tâm
Giáo Phận Vinh

 

 

DANH SÁCH BAN ĐẶC TRÁCH

GIA ĐÌNH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN VINH

***†***

A. Cấp Giáo Phận

TT

Tên Thánh – Họ Và Tên

Quản Xứ

Chức Vụ

01

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Chính

Phú Linh

Đặc trách GĐ Thánh Tâm Giáo Phận

02

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình

Hòa Mỹ

Phó Đặc trách GĐ Thánh Tâm Giáo Phận

03

Lm. Phêrô Trần Đình Lai

Hòa Thắng

Phó Đặc trách GĐ Thánh Tâm Giáo Phận

 

B. Cấp Giáo Cụm

TT

Tên Thánh – Họ Và Tên

Quản Xứ

Chức Vụ

01

Lm. Antôn Hồ Thông

Trung Song

Đặc trách Cụm 1 (hạt Đông Tháp)

02

Lm. Giuse Trần Ngọc Liêm

Thanh Tân

Đặc trách Cụm 2 (hạt Bảo Nham)

03

Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang

Yên Lạc

Đặc trách Cụm 3 (hạt Bột Đà và Quy Chính)

04

Lm. Louis Nguyễn Văn Nga

Lập Thạch

Đặc trách Cụm 4 (hạt Nhân Hòa và Cửa Lò)

05

Lm. Phêrô Lưu Văn Thành

Thượng Lộc

Đặc trách Cụm 5 (hạt Xã Đoài và Cầu Rầm)

06

Lm.Phêrô Nguyễn Huy Hoàng

Tiếp Võ

Đặc trách Cụm 6 (hạt Can Lộc)

07

Lm. Antôn Trần Minh Cẩn

Xuân Tình

ĐT Cụm 7 (hạt V.Hạnh, C.Xuyên, N.Yên và N.Sâu)

08

Lm. Phêrô Phan Văn Đồng

Quý Hòa

Đặc trách Cụm 8 (hạt Kỳ Anh)

09

Lm. Antôn Hoàng Minh Tâm

Hòa Ninh

Đặc trách Cụm 9 (các hạt thuộc Quảng Bình)

10

Lm. JB. Nguyễn Đình Thục

Song Ngọc

Đ.trách Cụm 10 (hạt Thuận Nghĩa, Phủ Quỳ)

  

Linh mục Đặc Trách

Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Vinh

Phêrô Nguyễn Xuân Chính

Pin It

Gửi phản hồi