Lịch báo giảng huấn luyện cấp III. Hạt Cửa Lò 2014

Lịch báo giảng huấn luyện cấp III. Hạt Cửa Lò 2014

 

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG GHI CHÚ
Thứ hai, buổi sáng   Khai mạc chung tầng 3
Khai mạc tuần huấn luyện 7g45 –  8g15 Sau đó học riêng các khối
Thực tập SCLC bài giáo lý (theo khối) 8g30 –  9g30 cả ngày
Thực tập Suy chiêm Lời Chúa bài giáo lý 9g45 – 10g45 Học viên mang theo: Vở, bút
Thứ hai , buổi chiều   Tân Ước, Tài liệu. Cung cầu
Thực tập Nhận định cầu nguyện (khối) 1g30 –  2g30 nguyện và chia sẻ Lời Chúa
Thực tập Nhận định ngày sống (khối) 2g45 –  3g45 Sách học sinh và sách giáo lý viên
Thực tập Chia sẻ thiêng liêng (khối) 4g00 –  5g00 lớp mình đang hoặc sẻ dạy.
Thứ ba, buổi sáng   Học chung cả ngày
Thực hành Nhân Bản KTG – bài 1 7g30 –  8g30  1) Học viên mang theo tài
Thực hành Nhân Bản KTG – bài 2 8g45 –  9g45 liệu liệu thực hành Nhân Bản
Thực hành Nhân Bản KTG – bài 3 10g00 – 10g45 Ky-tô Giáo
Thứ ba, buổi chiều   2) Học viên bắt đầu soạn giáo án (ở nhà)
Thực hành Nhân Bản KTG – bài 4 1g30 –  2g30 giáo án (ở nhà).
Thực hành Nhân Bản KTG – bài 5 2g45 –  3g45  
Ôn và làm bài thu hoạch Nhân Bản 4g00 –  5g00  
Thứ tư, buổi sáng   Buổi sáng học chung
Bản chất – mục đích – nhiệm vụ DGL 7g30 –  8g30  Buổi chiều học riêng
GLV – tông đồ huấn giáo 8g45 –  9g45  
Tuyển chọn và đào tạo GLV 10g00 – 10g45 Học viên mang theo tài 
Thứ tư, buổi chiều   liệu Đào Tạo GLV cấp III
Ý nghĩa tiến trình (t.1) 1g30 –  2g30 tập bài hát sinh hoạt của
Ý nghĩa tiến trình (t.2) 2g45 –  3g45 khối
Ôn bài Sư phạm huấn giáo (SPHG) 4g00 –  5g00  
Thứ năm, buổi sáng   Sáng Học riêng 2 tiết 
Kiến tập đứng lớp 7g30 –  8g30  đầu, tiết 3 học chung.  
Kiến tập đứng lớp 8g45 –  9g45 Chiều học riêng
Thứ năm, buổi chiều   Học viên mang theo tài liệu :
Thực tập đứng lớp 1g30 –  2g30 + Đào Tạo GLV cấp III
Thực tập đứng lớp 2g45 –  3g45 + sách GLV và HS của lớp đang dạy
Thu giáo án + Rút kinh nghiệm đứng lớp   4g00 –  5g00 + PHIẾU DỰ GIỜ (mới)
Thứ sáu, buổi sáng   Học chung cả ngày
KT Cựu Ước (phần mở) 7g30 –  8g30  * Học viên mang theo tài liệu Tìm hiểu Kinh Thánh Cựu Ước
KT Cựu Ước (bài 1 + 2) 8g45 –  9g45
KT Cựu Ước (bài 3 + 4) 10g00 – 10g45
Thứ sáu, buổi chiều  
KT Cựu Ước (bài 5 + 6) 1g30 –  2g30
KT Cựu Ước (Phần III + Ôn bài) 2g45 –  3g45
Ôn và làm bài thu hoạch KT Cựu Ước    4g00 –  5g00
Thứ bảy, buổi sáng   Học chung 2 tiết đầu
Trao đổi, chia sẻ, góp ý về tuần HL 7g30 –   8g30  Sau đó về nhà thờ lễ bế mạc
Tổng kết tuần Huấn luyện 8g45 –  9g45
Thánh lễ tạ ơn (nếu có) + Nghi thức Sai đi  10g00 – 10g45
     
  BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN
     
Pin It

Gửi phản hồi