Video rước Thánh Giá từ giáo xứ Cửa Lò về Gx Tân Lộc

Video 1- Rước Thánh Giá từ giáo xứ Cửa Lò về Gx Tân Lộc

YouTube Preview Image

Video 2- Rước Thánh Giá từ giáo xứ Cửa Lò về Gx Tân Lộc

YouTube Preview Image

Video 3- Rước Thánh Giá từ giáo xứ Cửa Lò về Gx Tân Lộc

YouTube Preview Image

Ban TT Giáo xứ

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi