VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 24 tháng 11
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Canh giữ
c. Cầu nguyện
d. Ban nhiều dấu lạ
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha
b. Giáo Hội
c. Các Ngôn sứ
d. Ông Môsê
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ
b. Đe dọa ma quỷ
c. Xua trừ ác thần
d. Cầu nguyện
 
 
B.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
b1. Giáo Hội Việt nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?
a. 113                                     
b. 117
c. 118                                     
d. 120
 
b2. Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam?
a. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
 
b3. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô
 
b4. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?
a. Công Chúa Mai Hoa                            
b. Ông Đỗ Hưng Viễn
c. Bà Lê Thị Thành                         
d. Thầy Anrê Phú Yên
 
b5. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành                  
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh            
d. Anh Phanxicô
 
b6. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?
a. Ngày 01.01.1988                        
b. Ngày 19.06.1988
c. Ngày 29.06.1988                        
d. Ngày 01.11.1988
 
b7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?
a. ĐGH Alexandro VII                   
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Piô XII                               
d. ĐGH Gioan Phalô II
 
b8. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.
a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MINH
 
b9. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?
a. Lm Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC
b. Lm  Giuse MARCHAND DU
c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
d. Lm Philipphê PHAN VĂN MIN
 
b10. Một người thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.
a. Giuse MARCHAND DU Lm
b. Ignatiô DELGADO Y  Gm
c. Têphanô CUENOT THỂ  Gm
d. Đaminh HENARES MINH Gm
 
III. Ô CHỮ 1
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)
 
02. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)
 
03. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 
04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời ở đâu? (Ga 17,12)
 
05. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người? (Ga 17,13)
 
06. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)
 
07. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)
 
08. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Ô CHỮ  2
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
 
 
NHỮNG GỢI Ý:
01. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.
 
02. Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.
 
03. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.
 
04. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.
 
05. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.
 
06. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.
 
07. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.
 
08. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.
 
09. Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin Đgh Grêgôriô XVI chia địa Phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu: “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.
 
10. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.
 
11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.
 
12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.
13. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.
 
14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.
 
15. Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo Hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.
 
16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”
 
17. Vị thánh nữ tử đạo của Giáo Hội Việt Nam.
18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại chủng viện Làng Sông (Bình Định).
 
19. Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.
 
20. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ,
con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
*Chủ đề :
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15 :
“ Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
b1. b. 117
b2. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
b3. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
b4. b. Ông Đỗ Hưng Viễn
b5. d. Anh Phanxicô
b6. b. Ngày 19.06.1988
b7. d. ĐGH Gioan Phalô II
b8. a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
b9. c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
b10. a. Giuse MARCHAND DU Lm
 
III. Ô CHỮ 1
 
01. Ác thần (Ga 17,15)
02. Chí thánh (Ga 17,11b)
03. Niềm vui (Ga 17,13)
04. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
05. Canh giữ (Ga 17,12)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07.  Truyền lại (Ga 17,14)
08. Thế gian (Ga 17,14)
09. Hư mất (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chết Vì Yêu
 
Lời giải đáp Ô CHỮ 2 :
 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
01. Lm  Giuse MARCHAND DU Linh mục
02. Philipphê PHAN VĂN MINH Linh mục
03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng
04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án
05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc
06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục
07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục
08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh
09. Têphanô CUENOT THỂ  Giám mục  
10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG
11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ
12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia
13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm
14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II      
16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục
17. Anê LÊ THỊ THÀNH   
18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG 
19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục
20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM    
 
Hàng dọc : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

(20)

Bài viết liên quan

 • VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9 (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9       Trong tháng chín Giáo Hội mừng lễ Suy T&o...
 • VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN C (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN C     VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN C Tin Mừ...
 • VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN C (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN C Tin Mừng thánh Luca 15,1-32     TIN MỪNG ...
 • VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH NAM NỮ (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH NAM NỮ   VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH NAM NỮ Ngày 1 tháng 11 ...
 • VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN C (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN C     VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN C Tin Mừng thánh...
 • VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN CVUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN C (0)
  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN C     VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN C Tin Mừng thá...

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi