LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN- GIÁO XỨ TÂN LỘC

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

GIÁO XỨ TÂN LỘC

 

CHÚA NHẬT: CN XVI TN-  CN XVII TN từ ngày 20/07 – 27/07/2014

1. Chúa Nhật 20/07. Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Cha đi vắng.

3. Thứ ba :  Cha đi vắng.

4. Thứ tư : Cha đi vắng. Tối 19g30' lễ Tân Lộc.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . 19g30' lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 27/07. Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XV TN-  CN XVI TN từ ngày 13/07 – 20/07/2014

1. Chúa Nhật 13/07. Sáng Cửa Lò không có lễ. Tân Lộc lễ 5g30', chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 1930' lễ Đức Xuân

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , Tối 19g30' lễ  Mai Lĩnh

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Chiều cha đi vắng.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . Cha đi vắng

6. Thứ sáu: Sáng 4g66' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 20/07. Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XIV TN-  CN XV TN từ ngày 06/07 – 13/07/2014

1. Chúa Nhật 06/07. Sáng không có lễ. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 1930' lễ Đức Xuân

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , Tối 19g30' lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g30' lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc Quan thầy GLV, 9g lễ Cửa Lò quan thầy GLV

6. Thứ sáu: Sáng 4g66' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 13/07. Sáng Cửa Lò không có lễ. Tân Lộc lễ 5g30', chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ TÂN LỘC

CHÚA NHẬT: CN XIII TN-  CN XIV TN từ ngày 29/06 – 06/07/2014

1. 29/6- Chúa Nhật  lễ Kính hai thánh Phêrô và Phaolô: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò, chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g 15' Lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  8g lễ quan thầy Đức Vọng. Tối không có lễ

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , 9g lễ Đức Xuân. tối không có lễ.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi chầu lượt Lập Thạch.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Chiều 3g30' lễ Lậ Thạch. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 06/07. Sáng không có lễ. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XII TN – CN XIII TN, từ ngày 22/06 – 29/06/2014

1. 22/6- Chúa Nhật  lễ Mình máu Chúa Kitô: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò, chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g 15' Lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 19g15' lễ Yên Trạch

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , tối 19g15'  Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 29/06. 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

6778o

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XII thường niên, từ ngày 15/06 – 22/06/2014

1. 15/6- Chúa Nhật  lễ Chúa Ba Ngôi: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16 lễ Tân Lộc.

2. Thứ hai :Không có lễ.  Cha đi vắng

3. Thứ ba : Không có lễ  cha đi vắng, tối lễ Tân Lộc 19g015'

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, sau đó đi vắng, Tối 19g15' lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, không có lễ

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 22/06. 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ Mai Lĩnh (Cửa Lò).

 

 

 

 

6778o

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN lễ Chúa TT hiện xuống – CN XI thường niên, từ ngày 08/06 – 15/06/2014

1. 08/6- Chúa Nhật  lễ Chúa TT hiện xuống: Sáng 5g300 lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Cha đi vắng

3. Thứ ba : Sáng 4h55' lễ Tân Lộc  sau đó đi lễ Thánh An tôn họ Kim Ân, xứ Làng Anh..

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc sau đó đi vắng, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Đức Xuân (vọng kính Thánh Antôn)

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi lễ Thánh Antôn Trại Gáo chiều cha đi vắng…

7. Thứ bảy: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, chiều không có lễ Cửa Lò,Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 15/06. 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: VII – VIII PS từ ngày 01/06 – 08/06/2014

1. 01/6- Chúa Nhật VII PS: Sáng 6g00 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  không có lễ.

3. Thứ ba : Sáng không có 'lễ  , Tối 19g15' lễ  Tân Lộc.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Đức Xuân..

7. Thứ bảy: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 08/06. 5g30' lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: VI – VII PS từ ngày 25/05 – 01/06/2014

1. 25/5- Chúa Nhật V PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g30' lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng g55'lễ Tân Lộc , Tối 19g lễ  Yên Trạch.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối 19g30' lễ Đồng tế Cửa Lò..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. không có lễ..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng..

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 01/06. 5g30' lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT:  V – VI PS từ ngày 18/05 – 25/05/2014

1. 18/5-Chúa Nhật V PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Đức Xuân.  Tối 19g lễ  Tân Lộc.

3. Thứ ba : Sáng lễ Tân Lộc , Tối 19g lễ  Mai Lĩnh

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.(Chầu lượt xứ Làng Anh)

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. cả hai xứ, tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 25/05. Không có lễ . 16g lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT IV – V PS từ ngày 11/05 – 18/05/2014

1. 11/5-Chúa Nhật IV PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Mai Lĩnh.

3. Thứ ba : Sáng không có lễ , Tối lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Chiều tối lễ đồng tế Tân Lộc.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. tối lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 18/05. 5g30' lễ Tân Lộc. 16g lễ Tân Lộc. 19g15' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT III – CN IV PS, từ ngày

1. 04/5-Chúa Nhật III PS: Sáng 7g30 lễ Cửa Lò,  Chiều 15g lễ  Bế mạc tuần chầu xứ Cửa Lò. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Yên Trạch.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , cha đi vắng.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Chiều Lễ quan thầy thánh Giuse Thợ. Họ Cao Thạch, xứ Lập Thạch..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Cha đi vắng. Tối lễ Đức Xuân.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. Chiêu 16g lễ đặt viên đá nhà thờ giáo họ Đức Xuân.

8. Chúa Nhật 11/05. 5g00' lễ Tân Lộc. 16g lễ Tân Lộc. 19g15' lễ Yên Trạch.

Mô hình nhà thờ giáo họ Đức Xuân

 

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CN III PS, từ ngày

1. 27/4-Chúa Nhật II PS: Sáng 5g00 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , Tối 19g15 lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc,  tối 19g15'  lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 7g30' . lễ giáo họ Đồng Ngàn, xứ Lộc Mỹ.Tối 19g15' lễ  xứ Cửa Lò.

6. Thứ sáu: 7g lễ chầu lượt giáo xứ Cửa Lò..

7. Thứ bảy: 7g lễ chầu lượt giáo xứ Cửa Lò. tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. 04/05. Chúa Nhật: 7g30' lễ Chầu lượt giáo xứ Cửa Lò. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

 

 

CHÚA NHẬT Phục Sinh – CN PHỤC SINH II, từ ngày

1. 20/4-Chúa Nhật PS: Sáng 6g30 lễ Tân Lộc, Lễ Mai Lĩnh. Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch. và Đức Xuân.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó cha đi vắng. Tối 19g lễ  Mai Lĩnh..

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , 5g lễ Đức Xuân.Cha đi  vắng. .

4. Thứ tư : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, tối 19g15'  lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 4g45' . Tối 19g15' lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng  không có lễ  cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng cha đi vắng, chiều 14g30' lễ Mai Lĩnh. tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ – cn PHỤC SINH, từ ngày

1. Chúa Nhật: Sáng 6g00 lễ Tân Lộc, Lễ Mai Lĩnh. Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó cha đi vắng. Tối 19g lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , .Cha đi lễ Dầu Gp. Chiều tối giải tội Tân Lộc.

4. Thứ tư : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, chiều 15g ngắm 10 sự thương khó ĐC Giêsu, tối 19g  ngắm 5 thứ…

5. Thứ năm : Sáng 4g45' ngắm 10 thứ, chiều 15g ngắm 5 thứ. 6g30' lễ  kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục. Tối 20g – 23g  chầu Thánh Thể.

6. Thứ sáu: Sáng 4g45  ngắm 10 thứ, 10g đi đàng Thánh giá trọng thể, 15g nghi thức thờ lạy Thánh giá, cho rước lễ, tối 19g ngắm .

7. Thứ bảy: Tối 19g lễ Vọng Phục Sinh

8. Chúa Nhật: Sáng 7g00' lễ Tân Lộc, Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Yên Trạch.

Sau mỗi thánh lễ thường buổi sáng không có gì thay đổi cha  sẻ giải tội 30' – 60' tại Tân Lộc.

Giáo xứ Tân Lộc.

 
 
 

(2157)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: