1457017837.nv

Thi ngắm đứng cấp giáo phận mùa Chay 2016

Thi ngắm đứng cấp giáo phận mùa Chay 2016 Cuộc thi ngắm này nhằm mục đích khích lệ đời sống đạo đức cũng như lưu tồn hình thức biểu đạt lòng đạo đức bình dân đậm nét hội nhập văn hóa của người giáo dân nơi vùng đất Nghệ ...