1448506053.nv

Thông báo về lễ mừng Đại thọ Đức cha Phaolô Maria

Thông báo về lễ mừng Đại thọ Đức cha Phaolô Maria GIÁO PHẬN VINH TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI Số: 34.15/TGM-TB                        Xã Đoài, ngày 25 tháng 11 năm 2015   THÔNG BÁO V/v Mừng Đại thọ Đức Cha già Phaolô Maria   Kín...